Carneeval

Informace

Nedávné objednávky (+)

Zobrazit všechny ->

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Tato povinnost se v současné době vztahuje pouze na některé typy plateb, zejména platby on-line převodem.
Carneeval

Něco o výrobci krmiva: Jsme malá, čes­ko-an­g­lic­ká ro­din­ná firma pů­so­bí­cí na trhu s kr­mi­vy už od roku 2007.

Od pr­vo­po­čát­ku jsme hle­da­li a sna­ži­li se de­fi­no­vat ide­ál­ní funkč­ní kr­mi­vo, které by vy­ho­vo­va­lo nejen našim psům, ale také psům na­šich ka­ma­rá­dů a zná­mých. Si­tu­a­ce na trhu s kr­mi­vy byla v té době tris...

Něco o výrobci krmiva: Jsme malá, čes­ko-an­g­lic­ká ro­din­ná firma pů­so­bí­cí na trhu s kr­mi­vy už od roku 2007.

Od pr­vo­po­čát­ku jsme hle­da­li a sna­ži­li se de­fi­no­vat ide­ál­ní funkč­ní kr­mi­vo, které by vy­ho­vo­va­lo nejen našim psům, ale také psům na­šich ka­ma­rá­dů a zná­mých. Si­tu­a­ce na trhu s kr­mi­vy byla v té době trist­ní a najít pro nás ideál de­fi­no­va­ný jako tzv. “fé­ro­vé kr­mi­vo” bylo velmi ob­tíž­né. Kr­mi­va té doby byla před­sta­vo­vá­na mno­hem více než dnes po­div­ný­mi, do lí­bi­vých obalů za­ba­le­ný­mi su­ro­vi­na­mi s pes­trou te­le­viz­ní re­kla­mou a ta­jem­ný­mi účin­ky.

Přes­to se nám po­da­ři­lo najít ně­ko­lik krmiv, která se svým slo­že­ním vy­my­ka­la vět­ši­ně a jako zá­zra­kem do­ká­za­la u ně­kte­rých psů po­mo­ci při tr­va­lých zdra­vot­ních ob­tí­žích. To nás pouze utvr­di­lo v tom, že není prav­dou, že je vlast­ně úplně jedno, čím psy kr­mí­me. Věta: „vy s tím na­dě­lá­te, po­dí­vej­te se, čím se kr­mi­li psi dřív“, je spíše omy­lem než dobrou radou.

Dobrá kr­mi­va té doby byla ozna­čo­vá­na za „ne­ko­merč­ní“ a ne­by­lo jich více než byste spo­čí­ta­li prstů jedné ruky. Pře­svěd­čit lidi o roz­dí­lech mezi kr­mi­vy bylo ovšem tehdy skoro stej­ně ob­tíž­né jako oprav­du dobré kr­mi­vo najít.

Časem jsme se za­ča­li po­o­hlí­žet po „fé­ro­vém kr­mi­vu“ i za hra­ni­ce­mi naší re­pub­li­ky a v roce 2010 jsme se stali do­voz­ci kr­mi­va, které kva­li­tou splňovalo naše přís­ná kri­té­ria. Bo­hu­žel se časem uká­za­lo, že v honbě za vět­ší­mi zisky a sou­vi­se­jí­cím tla­kem na sní­že­ní vý­rob­ních ná­kla­dů, za­ča­lo do­chá­zet v ko­neč­ném dů­sled­ku k po­stup­né­mu sni­žo­vá­ní kva­li­ty.

Proto jsme se kon­cem roku 2013 roz­hod­li ve spo­lu­prá­ci s panem Ro­ber­tem Sejá­kem, slo­ven­ským ko­le­gou, zre­a­li­zo­vat náš sen sami. Na zá­kla­dě na­šich do­sa­vad­ních zku­še­nos­tí jsme vy­bra­li an­g­lic­kou firmu, která nás měla mož­nost během ně­ko­li­ka po­sled­ních let pře­svěd­čit o sta­bil­ní kva­li­tě a spo­leh­li­vos­ti je­jich vý­ro­by. Během ná­sle­du­jí­cích ně­ko­li­ka mě­sí­ců jsme s dů­ra­zem na kva­li­tu se­sta­vi­li na­šich prv­ních pět re­cep­tur, našli dů­vě­ry­hod­né do­da­va­te­le su­ro­vin, a to už byl jen krů­ček od toho, aby byl Car­ne­e­val na světě.

Mas­ko­tem na­šich krmiv je čes­ko­slo­ven­ský vlčák Fredy, který nám byl ně­ko­lik mi­nu­lých let ka­ma­rá­dem a spo­leh­li­vým “ochut­ná­va­čem”. Dnes nám dělá ra­dost jeho ná­stup­ce Alfre­dy. Naší vizí je i do bu­douc­na vy­rá­bět kr­mi­vo pouze pr­votříd­ní kva­li­ty a roz­ší­řit naši na­bíd­ku i pro mňou­ka­jí­cí čtyř­no­hé ka­ma­rá­dy.

Ultraprémiová krmiva Carneeval vyhovují nárokům na kvalitní výživu psů od štěňátek až po psí babičky a dědečky. Krmiva svým složením a univerzální funkčností sednou všem od malých až po ty velké.

Receptury Carneeval jsou unikátní díky vyvážené kombinaci nutričně hodnotných surovin té nejvyšší kvality a vynikají proto svou přirozenou a vysokou chutností.

Věříme, že poctivé psí krmení se dá připravit pouze a jen z těch pro psa nejlepších surovin ve správných poměrech stavějících čerstvé maso v receptuře na pozici hlavní složky krmiva!

Naše krmiva jsou navíc vyjímečná svým vysokým obsahem omega-3, přírodních antioxidantů a chelátovou formou minerálů. Nepoužíváme nevhodné suroviny, rizikové látky, umělé konzervanty ani ochucovadla  

Zobrazit

Carneeval Počet produktů: 18

na stránku
Zobrazeno 1 – 12 z 18 položek
Zobrazeno 1 – 12 z 18 položek

Follow us on Facebook